Δικηγορικό Γραφείο

Χριστιάνα Α. Μιχαήλ

 

Τίτλος                               Ενίσχυση της επιχείρησης ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

                                         που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο 

      
Φορέας Υλοποίησης        ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ       


Προϋπολογισμός              4.263,46 €       


Διαρθρωτικό Ταμείο          Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

       
Περιγραφή                        Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των

                                          συνεπειών της Covid -19       


Στόχοι - Αποτελέσματα      Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση

                                          θέσεων εργασίας